Categories
Article

Film Tips #7 : วิธีดูฟิล์มถ่ายแล้วหรือยังไม่ถ่าย ก่อนส่งล้าง

ถ้าใช้กล้องแบบ โหลดฟิล์ม อัตโนมัติ ค่อนข้างชัวร์ว่ากลักที่ไม่มีหางฟิล์ม คืออันที่ใช้แล้ว แต่ถ้าใช้กล้องแบบกรอเอง (กรณี ชอบกรอให้เหลือหางฟิล์ม ไว้) ลองดูที่ปลายหางฟิล์ม ถ้าไม่มีรอยพับอันนั้นน่าจะยังไม่ใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรกรอให้หมดเลยจะปลอดภัยมากกว่านะครับ